ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Vinci Club te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.vinci- club.be.

Vinci Club: Daarmee bedoelen we Vinci Club(BTW BE 0754.663.661), E:info@vinci-club.be, A: Cruyslei 54A 2100 Deurne, en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Vinci Club.
Club: De fysieke plek waar Vinci Club fitnes en boxing aanbiedt.

Extra: Dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Vinci Club kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.
Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van de club.
Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving. Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft nog vóór de opening van jouw club, gaat je lidmaatschap in op de dag dat je club is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving.

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Vinci Club kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie het lidmaatschap is of om je leeftijd te checken.
Periode van 4 weken: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per 4 weken.

QR Code: Dit is de toegangscode die je moet hebben om binnen te kunnen komen bij onze club.

ARTIKEL 2: LID WORDEN
a. Je kunt lid worden bij Vinci Club op de volgende manieren: 1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.vinci-club.be); of 2. In de club door het invullen van het inschrijfformulier.
b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 kalenderdagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in art. 10c. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in onze club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Vinci Club naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN
a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of in de club (https://www.vinci-club.be). Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren.
b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 1. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd en met een betaling per 4 weken, of 2. 1 jaar vast, waarbij de overeenkomst automatisch eindigt en je in één keer vooruit betaalt of, 3.

als flexibele variant: voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, met betaling per 4 weken. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. (De Bonus is niet van toepassing als je de flexibele variant kiest).
c. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je een dagpas kopen. De dagpas geeft eenmalig toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING
a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en -voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of in de Clubs.
b. Als je lid wordt bij Vinci Club kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
c. Als je lid wordt van Vinci Club, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 5d en 5e.
d. Vinci Club biedt haar leden ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode middels een online betaling vooruit te betalen (indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling). In dit geval zal er geen 4- wekelijkse SEPA-domiciliëring worden opgestart.
e. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling en vinden de volgende betalingen plaats per 4 weken via SEPA-domiciliëring en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze betaalperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 domiciliëringen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar kan dit ertoe leiden dat in een kalendermaand twee domiciliëringen plaatsvinden.
f. Indien je gedurende de looptijd van je lidmaatschap geen gebruik meer wenst te maken van domiciliëring, kun je dit aangeven bij onze klantenservice. In dat geval zullen wij de domiciliëring blokkeren en komt de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling van de (lidmaatschaps)gelden bij jezelf te liggen. Betaling is mogelijk per betaalkaart.
g. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen afschrijven (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de domiciliëring nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je lidmaatschap worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
h. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment hebben wij recht op de verschuldigde bedragen, verhoogd met de wettelijke interestvoet (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook op een forfaitaire vergoeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau.

i. In geval van beëindiging door ons in de zin van artikel 4h van een overeenkomst van bepaalde duur, ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die tot het einde van de duur van de overeenkomst zouden moeten betaald worden. De verwijlinteresten en het schadebeding zoals opgenomen in artikel 4h is overeenkomstig van toepassing op deze bedragen.
j. Wij behouden ons het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. We zullen je hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte brengen, waarna je echter wel de mogelijkheid hebt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke (e-mail of aangetekend schrijven) opzegging en uitgezonderd de Lidmaatschapsovereenkomst die flexibel opzegbaar is. In geval van beëindiging dient dit te gebeuren binnen 4 weken na de aankondiging van de wijziging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste ten minste een Periode van 4 Weken. Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in dat kader vermeld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
k. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 5: QR CODE EN LIDKAART
a. De QR Code zijn eigendom van Vinci Club en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst. b. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Als je iemand mee wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon een dagpas kopen.
c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van je QR Code en het lidmaatschap.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN
a. Vinci Club geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis of ramp. Soms zullen we de club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in de club moeten uitvoeren.
b. Vinci Club is bevoegd de openingstijden van een club (of onderdelen ervan) tijdelijk of blijvend te wijzigen, indien daartoe objectieve redenen bestaan. Bij een blijvende wijziging zal Vinci Club dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. Hiervan is in ieder geval sprake van een afwijking tot een tijdspanne van twee uur eerder of later open en/of dicht.
c. De openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het aangaan van de overeenkomst. Je zult zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, temeer omdat de hoofdverbintenis van Vinci Club er in bestaat het ter beschikking stellen van de fitnessruimte, met haar toestellen, tenzij je kunt aantonen dat je ten minste 50% van jouw bezoeken naar de club bent gekomen op een uur waarop de betreffende club nu niet meer open is, waarbij voor de vaststelling van deze 50% een minimum geldt van 4 bezoeken in de voorafgaande 3 maanden. In dat geval zal Vinci Club jou het teveel aan betaalde (lidmaatschaps)gelden terugbetalen.

d. We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden.

ARTIKEL 7: WIJZIGING GROEPSLESSEN
a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd.
b. Op de wijziging van groepslessen is artikel 6c van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 8: VERHUIZING OF BLESSURE
a. Als je gaat verhuizen, kun je bij onze club blijven sporten. Ook geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een Periode van 4 Weken. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is aan de hand van een kopie van de inschrijving bij je gemeente (die niet ouder mag zijn dan 3 maanden).
b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Je mag bij alle lidmaatschapsvormen gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden:

 • het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door Vinci Club van een geldig medisch attest (via e-mail of per post naar de klantenservice van Vinci Club) dat aangeeft dat het Lid tijdelijk geen fitness kan uitoefenen;

 • het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan Vinci Club ten minste sprake is van 1 maand benodigde schorsing;

 • de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door Vinci Club en niet met terugwerkende kracht;

 • de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;

 • door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing;

 • voor de verwerking van de schorsing voldoe je een eenmalige administratieve bijdrage van 5 EUR.

  c. Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens 12 maanden na de datum van het attest, zal Vinci Club het lidmaatschap op jouw verzoek beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van het medisch attest (via e-mail of per post naar de klantenservice van Vinci Club).

  d. Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard.

  ARTIKEL 9: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
  a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een Periode van 4 Weken.

b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan die flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 4-weken betaaltermijn.

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen in de club, per e-mail en per brief naar de klantenservice. Bij opzegging per e-mail en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je voor-en achternaam en e-mailadres.
d. Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Vinci Club je de toegang tot de club ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. Vinci Club dient in dat geval de teveel betaalde (lidmaatschaps)gelden terug te betalen, met uitzondering van het inschrijfgeld.

e. Samen sporten wordt bij Vinci Club gestimuleerd. Het coachen van andere sporters in de club wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training aanbiedt en/of andere commerciële activiteiten verricht in onze club, kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen en om eventueel schade te vorderen.

f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, onrechtmatig toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je QR code te geven, dan ben jij verantwoordelijk om de prijs van een dagpas te betalen. Vinci Club behoudt zich het recht voor om de toegang tot de club te blokkeren totdat de prijs van het dagpas is voldaan. Bij meerdere overtredingen, heeft Vinci Club het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, met overeenkomstige toepassing van artikel 4i.

g. Indien je kunt aantonen dat Vinci Club haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien Vinci Club door jou hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal Vinci Club akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal Vinci Club desnoods de aantoonbaar geleden schade betalen als schadevergoeding. In het geval wij in gebreke zouden blijven om aan jou verschuldigde bedragen terug te betalen, heb jij het recht op de nalatigheidsinteresten en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de achterstallige bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten, zoals omschreven in art. 4h.

h. Alle andere dan in artikel 8b, 8c, 9a, 9b genoemde wijzen van beëindiging door jou, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door jou worden betaald kan Vinci Club beroep doen op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. Artikel 4h is vanaf dan overeenkomstig van toepassing.

ARTIKEL 10: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen in de club. Je kunt een Personal Trainer onder de arm nemen,

een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. Vinci Club en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze club, bij het gebruik van onze apparatuur en onze massagestoelen, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van Vinci Club.

c. We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. Vinci Club aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vinci Club.

ARTIKEL 11: KLACHTEN
a. Wij doen ons uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze club en in tweede instantie tot de klantenservice van Vinci Club, zoals beschreven op de website (www.vinci-club.be). Als je klacht volgens jou niet is opgelost, verwijzen wij je naar artikel 15 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS
a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Vinci Club verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van Vinci Club wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Vinci Club kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 13: WIJZIGING GEGEVENS
a. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct via Vinci Club App te worden doorgegeven aan de klantenservice.
b. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Vinci Club kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS VINCI CLUB KLANTENSERVICE
a. Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op: www.vinci-club.be b. Postadres: Cruyslei 54A, 2100 Antwerpen (Deurne)
c. Voor veel informatie kun je terecht op de website van Vinci Club: www.vinci-club.be d. Je kunt daarnaast veel zelf regelen op de Vinci Club App.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Vinci Club aangegaan, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Vinci Club zullen worden beoordeeld door een bevoegde rechter.
c. Vinci Club aanvaardt tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen van de Consumentenombudsdienst, indien je daar als lid een beroep op wenst te doen. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kun je vinden op https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk. De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn: North Gate II Koning Albert II-laan 8 bus 1 1000 Brussel tel: +32 2 702 52 00 fax: +32 2 808 71 20 e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be web: http://www.consumentenombudsdienst.be
d. U kunt een geschil ook melden via het online platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn en niet zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten om juridische geschillen met consumenten te beslechten.